POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. DANE OSOBOWE

 

Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego jest: Kire Skin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Okólni 11A/23, NIP: 5252759885, REGON: 381021120, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000745042, e-mail: hello@kireskin.com ("KIRÉ SKIN”).

 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: hello@kireskin.com lub pocztowo na adres wskazany w ust. 1 powyżej.

 

Kiré Skin przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ("RODO”).

 

Polityka prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług Kiré Skin, czyli dokonujesz rejestracji w Sklepie Internetowym, kupujesz produkty Kiré Skin w Sklepie Internetowym, kontaktujesz się z nami lub zapisujesz się na newsletter, w celu otrzymywania od nas pocztą elektroniczną wiadomości mailowych z treściami marketingowymi. Dane osobowe przetwarzane przez Kiré Skin są uzyskiwane bezpośrednio od Klientów, w związku z korzystaniem z usług Kiré Skin.

W zależności od usług, z jakich korzystasz, Kiré Skin przetwarza następujące dane osobowe:

Kiré Skin wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Klientom usług Kiré Skin, zarządzania kontem w Sklepie Internetowym oraz realizacji zamówień i obsługi zwrotów i reklamacji, przetwarzania danych dla celów rachunkowych i podatkowych, a także wysyłki zamówionego newslettera. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala Kiré Skin przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Kiré Skin wysyła do Klientów komunikaty marketingowe w postaci newslettera na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej tylko wtedy, gdy Klient wyraził na to zgodę. Podstawą do przetwarzania danych jest zgoda Klienta (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdym czasie. W każdej wiadomości marketingowej, którą wysyła Kiré Skin, znajduje się specjalny link do rezygnacji z Newslettera. Użytkownik, który dokonał rejestracji w Sklepie Internetowym może zrezygnować z newslettera także poprzez zmianę ustawień na koncie użytkownika. Wycofanie zgody możliwe jest także poprzez wysłanie do Kiré Skin wiadomości mailowej na adres: hello@kireskin.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kiré Skin wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Klientami, na przykład pocztą elektroniczną, a także odpowiadając na posty w mediach społecznościowych, które zostały skierowane do Kiré Skin, w celu lepszego wykonywania usług, informowania o zmianach oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Kiré Skin (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kiré Skin wymaga podania przez Klienta tych danych osobowych, które są niezbędne dla realizacji umowy – wykonania usług lub realizacji zamówienia. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Klienta, Kiré Skin nie będzie mógł zrealizować usług lub zamówień. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, Kiré Skin może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

Kiré Skin powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu Kiré Skin. Kiré Skin udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej Sklepu, realizację usług związanych z marketingiem bezpośrednim za pośrednictwem poczty elektronicznej, obsługę internetowych kanałów medialnych i mediów społecznościowych, realizację płatności związanych z zamówieniami w Sklepie, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług kurierskich, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych na rzecz Kiré Skin. Kiré Skin powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu Kiré Skin. W przypadku przekazywania danych, Kiré Skin zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz Kiré Skin.

Kiré Skin nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w pkt. powyżej, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw Kiré Skin.

Kiré Skin nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

Kiré Skin przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania umów z Klientami, tj. świadczenia usług, a także obsługi zamówień oraz procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na Kiré Skin przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Kiré Skin zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

Klientom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez Kiré Skin.

Klientom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku, gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Klientom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Kiré Skin. Sprzeciw „marketingowy” - Klient ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - Klient ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest Kiré Skin niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez Kiré Skin przetwarzania objętego sprzeciwem. Kiré Skin przestanie przetwarzać dane Klienta w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez Kiré Skin danych są nadrzędne wobec praw Klienta lub też, że dane są Kiré Skin niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Klientom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Kiré Skin.

Klientom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

Klientom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Klienta lub wskazanej osoby trzeciej.

Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, tel. +48 22 53 10 440, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl

Pozyskane przez Kiré Skin dane nie będą profilowane. 

 

II. POLITYKA COOKIES

 

Kiré Skin nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies, jeżeli Klient wyraził na to zgodę.

Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Kiré Skin.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

W celu procesowania płatności Kire Skin Sp. z o.o. korzysta z usług Polskie ePłatności, Pay Pal oraz Stripe. 

YOU CAN FIND OUR COSMETICS IN STORES:

POLISH NATURE BEAUTY BAR

Elektrownia Powiśle

ul. Dobra 43

00-312 Warszawa

SLOW GLOW WARSZAWA

Aleja Wilanowska 7

02-765 Warszawa

SLOW GLOW KRAKÓW

ul. Smoleńsk 15

31-108 Kraków 

MANIA MINERAL & ORGANIC COSMETICS

ul. Poznańska 25

60-850 Poznań

INSTYTUT MADDALENA

ul. Wyszogrodzka 14A

09-400 Płock

BEAUTY EMERGENCY

ul. Bóżnicza 1/127

61-751 Poznań

PRACOWNIA URODY - KAMILA STEMPLEWSKA

ul. Barlickiego 14

99-300 Kutno

DROGERIA SOKO

ul. Partyzantów 4

97-200 Tomaszów Mazowiecki

ZMYSŁY & CO.

ul. Kościuszki 31A

40-048 Katowice

NO I PIĘKNIE

ul. Lelewela 6E/2

80-442 Gdańsk

PIĘKNOŚĆ DNIA

ul. Wita Stwosza 6

40-036 Katowice

KOPALNIA ZDROWIA

Buma Square Business Park

ul. Wadowicka 6

30-415 Kraków

DROGERIA PIGMENT KARMELICKA

ul. Karmelicka 47

31-128 Kraków 

DROGERIA PIGMENT DŁUGA

ul. Długa 76

31-160 Kraków 

DROGERIA PIGMENT JERZMANOWSKIEGO

ul. Jerzmanowskiego 14/45

36-836 Kraków 

BEBE CONCEPT

ul. Kłopot 4

01-066 Warszawa

BIOTIKA

ul. Książąt Opolskich 1-3/1d

45-359 Opole

Cosibella Corner

Łucka 18/11

00-845 Warszawa